در شهر توریستی اسکاگن این زیبایی رو میشه دیدجایی که دریای بالتیک و دریای شمالی به هم می پیوندند دو دریای مختلف با هم یکی نمی شوند بنابراین این راستا بوجود میاید.و این همان چیزی است که در قران امده است.

دو دریا را به گونه ای روان کرد که با هم برخورد کنند 19 اما میان آنها حدفاصلی است که بهم 20تجاوز نمیکنند21پس کدامین نعمت پروردگارتان را انکار میکنید.سوره الرحمن.

و او کسی است که دو دریا را موج زنان بسوی هم روان کرد این یکی شیرین و ان یکی شور و تلخ و میان آن دو حریمی استوار قرار داد.فرقان/53

واقعا معجزه بودن قرآن انکار ناپذیره خدا تو کتابش 1400 سال پیش چیزایی رو گفته که دانشمندان الان دارن کشف میکنن ..

راستی میدونستید حتی دانشمندان غیرمسلمون هم تو ازمایشگاه های خودشون قران رو بعنوان یه کتاب علمی مطالعه میکنن؟

ما چقد قرآن رو میخونیم؟

کاش یکم بخودمون بیاییم