آسمان آنقدر دست و دلباز شده است
که امشب به زمین می آید...

دستان پر حاجتت را بلند کن
و آرزوهایت را بر دوش مرغ آمین رها کن....

شب آرزوهاتون
لیله الرغائب
پر از ستاره های استجابت.....

التماس دعا