حالم بده،بدتر از همیشه..

وقتی دلم  به چیزی احتیاج داره ک حالش خوب شه

وقتی تنها چیزی که میتونه آرومت کنه اعتکاف باشه

وقتی اعتکاف ثبتنام کرده باشی اما اونقدر بی لیاقت باشی ک اسمت جزو دانشجوها نباشه..

تنها کاری که از دستت برمیاد اشک ریختن میشه