امروز جمعه است...

امروز هم منتظرت می مانم

تا صبح بیدار بمونم،نماز صبح ،دعای عهد و دعای ندبه...

به امید آمدنت...

راستی چرا نمیایی؟

شاید بخاطر گناهان من؟

اما امام زمان

راه ظهورت رو بسته ام قبول ، اما خدا را چه دیدی شاید قرار است حر تو باشم...

مولای من ..

میدونی چند ساله دارم انتظارتو می کشم؟

از وقتی حرف زدم و فهمیدم دارم انتظارتو می کشم...

نه تنها من که همگان انتظار دیدنت رو میکشن...

همه دوستت دارند و همه عاشقت هستند

دنیا بی تو فاقد گل و عطر و معناست.

نمی خواهی امروز به این انتظار پایان دهی؟

روز جمعه،روز خودت،روز منتظرانت، به سراغ فال حافظ رفتم...

میدانی چه گفت؟

یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور...