مامانم همیشه سفارش میکنه با همه مهربون باشیم حتی اونایی که ازشون بدی دیدیم میگه شاید اونا طعم شیرین مهربونی رو نچشیدن ، مامانم میگه گذشت داشته باشید تا یه زخم کوچیک تبدیل به یه کینه ی بزرگ نشه ،میگه هر کی در خونتو زد ناامیدش نکن شاید خدا خواسته مهربونیش با دست تو به این بندش برسه. الان میفهمم مامانم خیلی میفهمه مامانم خدا شناسی رو خوب یاد گرفته بدون اینکه کلاس بره.کاش منم صبر مامانمو داشتم...